Katas Mittelstufe

saifa

Kata taikyoku kake uke

Kata taikyoku Jo-Chu-Ge

mawashi uke

Tensho

sanchin

Drucken