Katas Unterstufe

Kata taikyoku jodan

Kata taikyoku chudan

Kata taikyoku gedan

Kata gekisai dai ichi

Kata gekisai dai ni

Drucken